Skip links

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

 

Veri Sorumlusu

Sakarya Dişpark Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sanayi ve Limited Şirketi

Sakarya Dişpark olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, Sakarya Dişpark tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Sakarya Dişpark, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.sakaryadispark.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

İlgili Kişiler

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SAKARYA DİŞPARK HASTA ve HASTA VELİSİ/VASİSİ/ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

 

Sakarya Dişpark Ağız ve Diş Sağlığı Sanayi ve Limited Şirketi (SAKARYA DİŞPARK veya Şirket) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile SAKARYA DİŞPARK tarafından ziyaretçileri ve hastaları bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

SAKARYA DİŞPARK, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar ya da hasta kabul birimi aracılığıyla tarafımıza sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi yalnızca işleme amacı ile sınırlı olarak ve aydınlatma metninde, onay verilmiş ise açık rıza metninde, belirtilen sınırlar çerçevesinde işleyecektir.

 

 

TANIMLAR

 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Klinik /SAKARYA DİŞPARK Semerciler Mah. Kanca Sk. No:14 Adapazarı/SAKARYA” adresinde mukim Sakarya Dişpark Ağız ve Diş Sağlığı Sanayi ve Limited Şirketi ifade eder.
Hasta Hasta olarak ifade edilen kişi teknik anlamda “ürün veya hizmet alan” kişi olarak ifade edilmektedir.
Çerez (Cookie) Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

 

İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İrtibat Kişisi Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

Kanun/KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin

Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

 

 

Özel Nitelikli

Kişisel Veri

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmha

 

Kişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

 Politika SAKARYA DİŞPARK tarafından oluşturulan kişisel veri koruma  politikası.
Veri İşleyen  

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

Veri Kayıt Sistemi

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 

 

Veri Sahibi/İlgili Kişi

 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Veri Sorumlusu

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

Kaynak:

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunuKişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik – Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik – Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

 

 

VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

İşbu Aydınlat Metninde ifade edilmiş olduğu üzere ŞİRKET, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

i. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı: SAKARYA DİŞPARK Ağız ve Diş Sağlığı Sanayi ve Limited Şirketi

Kısa Adı: SAKARYA DİŞPARK

Adres: Semerciler Mah. Kanca Sk. No:14 Adapazarı/SAKARYA

E-posta: [email protected]

İnternet Sitesi: https://sakaryadispark.com

Telefon: +90 264 606 08 90

 

ii. İrtibat Kişisi

Adı: Özgür

Soyadı: ERENOĞLU

E-posta: [email protected]

 

 

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz:

Kişisel verileriniz, kliniğimiz tarafından sağlanan hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için SAKARYA DİŞPARK içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize hizmet ve ürün alım motivasyonunuza uygun hizmetlerin ve tedavilerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Kliniğimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Kliniğimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Kliniğimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla SAKARYA DİŞPARK tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

 

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi.
 • Yasal zorunluluk gereği Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza
 • Ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi.
 • Diş kliniğimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Kurumsal İletişim ve Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması.
 • Kliniğimiz ile anlaşmalı sendikaya veya baroya mensup olmanız durumunda ücret tarifesine göre indirimli hizmet sunabilmek.
 • Size hizmet şartlarımızdaki; tedavi planlamasındaki iletişim, tedavi metotları ve size sunduğumuz hizmetlerdeki işleyiş değişikliklerini, elektronik hizmetlerimizdeki (e- posta, e-randevu ) değişikliklere ilişkin güncel bilgileri sizlerle paylaşmak.
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi, iletişim bilgilerinizin alınması, kalite ve güvenlik iyileştirmesi için geri dönüş öneri/şikayet anketleriniz)
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak ve açık rızanız kapsamındaki tedavi öncesi ve sonrası dahil olmak üzere tüm süreçlere ilişkin sonuçların fotoğraf, görüntü, belge, yorum ve benzeri araçların sosyal medya vasıtası ile reklam ve bilgilendirme amacıyla paylaşılması.
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

Sayılı amaçları aşan bir durum gerçekleştiğinde derhal tarafınız bilgilendirilerek aydınlatma metnimiz güncellenecektir.

 

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarih, uyruk bilginiz ve SAKARYA DİŞPARK’a tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair kimlik bilgileri.

İletişim Bilgileri: İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise SAKARYA DİŞPARK’a tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Finansal Veri : Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, banka bilgileri

Dijital Veri: Kliniğimizi ziyaretiniz esnasında alınan kamera görüntü kaydı.

Sağlık Bilgileriniz: Ziyaretçi ve hasta ateş ölçüm kaydı, hastaların geçirdiği hastalıklar, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgileri, hastaların kullandığı ilaçlar, tıbbi raporlar, tahlil, laboratuvar sonuçları, hasta ağız ve diş röntgen, tomografi görüntüleme sonuçları, hastalık geçmişi, hastalık teşhisi, hasta tedavi planlaması, uygulanan tıbbi girişim sonucunda ulaşılan değişimi göstermek amacıyla alınan fotoğraflar ve açık rızanız dahilinde temin edilen sair sağlık bilgileriniz.

Sendika ve Baro Bilgileriniz: Kliniğimiz ile anlaşmalı sendikaya veya baroya mensup olmanız durumunda ücret tarifesine göre indirimli hizmet sunabilmemiz için sendika ve baro bilginiz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Adli Makamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği, tıbbi teşhis ve tedavi için SAKARYA DİŞPARK olarak iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, kanuni temsilcileriniz, anlaşmalı avukat, mali müşavir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, özel sigorta şirketi, tedarikçiler, destek ve bulut hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları aşağıdaki amaçlar gereğince aktarılabilecektir.

Kliniğimiz ve Kliniğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve tüketici güvenliğinin temini; Kliniğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Kliniğimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Kliniğimizin tüketici ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kliniğimiz tarafından Borçlar Kanunu, 4857 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hukuki sebeplerine dayanarak ticari ve hizmet faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla çeşitli yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz hasta kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, karşılıklı sözleşmeler, tedavi planlaması, güvenlik kamera kayıtları ve ŞİRKET resmi e-mail adresi olan [email protected] adresine, [email protected] KEP adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, 0264 606 08 90 numaralı hattın veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması ve tarafınızın aranmasıyla gerçekleştirilen telefon görüşmeleri suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://sakaryadispark.com/ adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez politikamıza https://sakaryadispark.com/cerez-politikasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

SAKARYA DİŞPARK kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Kişisel veri işleme hukuki sebeplerimiz aşağıda belirtilmiştir.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

— Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve SAKARYA DİŞPARK’ın ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işlemektir. KVKK’nın izin verdiği ölçüde faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

 

KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Kliniğimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya imha ediyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kliniğimize iletmeniz durumunda Kliniğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kliniğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

 

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

https://sakaryadispark.com/kisisel-verilerin-korunmasi/bilgiformu bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz ya da SAKARYA DİŞPARK hizmet binasından temin edebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu [email protected] adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “Semerciler Mah. Kanca Sk. No:14 Adapazarı/SAKARYA” adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ŞİRKET tarafından yerine getirilecektir.

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

DEĞİŞİKLİK

 1. Değişiklik 1 : Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SAKARYA DİŞPARK ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

Sakarya Dişpark Ağız ve Diş Sağlığı Sanayi ve Limited Şirketi (SAKARYA DİŞPARK veya Şirket) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile SAKARYA DİŞPARK tarafından ziyaretçileri ve hastaları bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

SAKARYA DİŞPARK, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar ya da hasta kabul birimi aracılığıyla tarafımıza sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi yalnızca işleme amacı ile sınırlı olarak ve aydınlatma metninde, onay verilmiş ise açık rıza metninde, belirtilen sınırlar çerçevesinde işleyecektir.

 

 

TANIMLAR

 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Klinik /SAKARYA DİŞPARK Semerciler Mah. Kanca Sk. No:14 Adapazarı/SAKARYA” adresinde mukim Sakarya Dişpark Ağız ve Diş Sağlığı Sanayi ve Limited Şirketi ifade eder.
Çerez (Cookie) Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

 

İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İrtibat Kişisi Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

Kanun/KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin

Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

 

 

Özel Nitelikli

Kişisel Veri

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmha

 

Kişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

 Politika SAKARYA DİŞPARK tarafından oluşturulan kişisel veri koruma  politikası.
Veri İşleyen  

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

Veri Kayıt Sistemi

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

 

 

Veri Sahibi/İlgili Kişi

 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Veri Sorumlusu

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

Kaynak:

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunuKişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik – Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik – Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

 

 

VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

İşbu Aydınlat Metninde ifade edilmiş olduğu üzere ŞİRKET, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

i. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı: SAKARYA DİŞPARK Ağız ve Diş Sağlığı Sanayi ve Limited Şirketi

Kısa Adı: SAKARYA DİŞPARK

Adres: Semerciler Mah. Kanca Sk. No:14 Adapazarı/SAKARYA

E-posta: [email protected]

İnternet Sitesi: https://sakaryadispark.com

Telefon: +90 264 606 08 90

 

ii. İrtibat Kişisi

Adı: Özgür

Soyadı: ERENOĞLU

E-posta: [email protected]

 

 

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için DİŞPARK içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla SAKARYA DİŞPARK tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

 

 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim
 • Şirketimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi.
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, telefon görüşmelerimizin kaydedilmesi, iletişim bilgilerinizin alınması, kalite ve güvenlik iyileştirmesi için geri dönüş öneri/şikayet anketleriniz)
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş sağılığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları sürçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Sayılı amaçları aşan bir durum gerçekleştiğinde derhal tarafınız bilgilendirilerek aydınlatma metnimiz güncellenecektir.

 

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarih, uyruk bilginiz ve SAKARYA DİŞPARK’a tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair kimlik bilgileri.

İletişim Bilgileri: İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise SAKARYA DİŞPARK’a tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Finansal Veri : Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, banka bilgileri

Dijital Veri:

Şirket binasını ziyaret ve çalışmalarınız esnasında alınan kamera görüntü kaydı.

Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz : SAKARYA DİŞPARK’a başvuru (iş başvurusu, öğrenci kaydı, sertifikalı/sertifikasız eğitimlere katılma başvurusu) için doldurmuş olduğunuz başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya SAKARYA DİŞPARK resmi e-posta adresi olan [email protected] adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut SAKARYA DİŞPARK tarafından sağlanan çevrimiçi ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle kimlik bilgileriniz, iş durumunuza ait bilgiler, iletişim bilgileriniz ile eğitim durumunuza ait (“Lise mezunu, üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu (diş hekimliği fakültesi mezunu” gibi) bilgileriniz ve geçmiş mezuniyet bilgileriniz, katıldığınız kurs/seminer bilgileriniz, sertifika bilgileriniz ile ulusal yahut uluslararası sınav sonuçlarınız.

Sağlık Bilgileriniz : Sağlık Raporu, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgileri, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında gerekli sağlık bilgileri.

Özlük: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, AGİ hesabı için gerekli bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince bulundurulması gereken bilgiler.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Adli Makamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve kanun yetkili diğer kamu kurumları ile SAKARYA DİŞPARK olarak iş birliği içerisinde olduğumuz anlaşmalı avukat, mali müşavir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, özel sigorta şirketi ve iş ortaklarına aşağıdaki amaçlar gereğince aktarılabilecektir.

Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla yukarıda belirttiğimiz kurumlara ve kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hukuki sebeplerine dayanarak insan kaynakları süreçlerini yürütmek amacıyla çeşitli yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz iş başvuru formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, karşılıklı sözleşmeler, güvenlik kamera kayıtları ve ŞİRKET resmi e-mail adresi olan [email protected] adresine veya [email protected] KEP adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, 0264 606 08 90 numaralı hattın veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması ve tarafınızın aranmasıyla gerçekleştirilen telefon görüşmeleri suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://sakaryadispark.com/ adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez politikamıza https://sakaryadispark.com/cerez-politikasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

DİŞPARK kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Kişisel veri işleme hukuki sebeplerimiz aşağıda belirtilmiştir.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

— Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve SAKARYA DİŞPARK’ın ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işlemektir. KVKK’nın izin verdiği ölçüde faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

 

KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Kliniğimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya imha ediyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kliniğimize iletmeniz durumunda Kliniğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kliniğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına

 

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

https://sakaryadispark.com/kisisel-verilerin-korunmasi/bilgiformu bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz ya da SAKARYA DİŞPARK hizmet binasından temin edebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu [email protected] adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “Semerciler Mah. Kanca Sk. No:14 Adapazarı/SAKARYA” adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ŞİRKET tarafından yerine getirilecektir.

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

DEĞİŞİKLİK

 1. Değişiklik 1 : Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SAKARYA DİŞPARK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, Sakarya Dişpark Ağız ve Diş Sağlığı Sanayi ve Limited Şirketi “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

1.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusuna yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, işe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Veri Sorumlusu yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası, Veri Sorumlusunun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin kurumsal güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi, İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi, işe giriş olasılığınız belirdiği takdirde yoklama kaçağı olup olmadığınız bilgisinin değerlendirilmesi, Veri Sorumlusuna iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek Veri Sorumlusuna yapılmış iş başvurularının arşiv amaçlı kaydının tutulması gibi amaçlarla işlenir.

2.  Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından, https://www.sakaryadispark.com web sitesi, mülakat, iş ilanı paylaşılan siteler, işe alım danışmanlığı şirketleri, insan kaynakları ajansları, elden özgeçmişi iletilmesi dahil olmakla farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulmasıdır. Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md.5/2/c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md.5/2/e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md.5/2/d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenecektir.

4.  Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buradan ulaşabileceğiniz DİŞPARK Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusuna iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna yazılı olarak veya tarafımıza göndermiş olduğunuz CV’nizde yer alan e- posta adresiniz üzerinden e-mail ile iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://sakaryadispark.com/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Sakarya Dişpark Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Şirketimiz “Sakarya Dişpark Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi ekteki dosyayı bilgisayarınıza indirip, gerekli bilgileri doldurarak aşağıdaki yollarla bize iletebilirsiniz.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda SAKARYA DİŞPARK tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Semerciler Mh. Kanca Sk. No:14/A Adapazarı/Sakarya adresinde bulunan Şirketimize bizzat başvurarak,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresimize elektronik posta göndererek veya
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, [email protected] adresimize göndererek.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlanacaktır.  Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince SAKARYA DİŞPARK tarafından ücret istenebilecektir.